• Dé e-bike specialist
  • De beste prijzen
  • Ruim assortiment
  • Tot 5 jaar garantie
  • Fietsen voor ieders budget

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden door VELEKTRO, zowel op haar webshop als in de toonzaal, als tevens alle leveringen die VELEKTRO worden uitgevoerd. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van VELEKTRO en dit met uitsluiting van andere of tegenstrijdige voorwaarden van de klant.

De consument, voor zover dit een natuurlijke persoon beteft, heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst en in ieder geval vooraleer de goederen in gebruik werden genomen.


1.
De overeenkomst tussen VELEKTRO en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door VELEKTRO gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

VELEKTRO behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

VELEKTRO bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Elke annulering van een bevestigd offerte dient schriftelijk te gebeuren, en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door VELEKTRO. Een annulering van een bevestigd order brengt een forfaitaire schadevergoeding met zich mee van 30% van de prijs van de bestelling, en de volledige prijs is betaalbaar indien de bestelde producten reeds werden geleverd, waarbij ook de verplichting tot afname bestaat in hoofde van de klant.


2.
De prijs is deze zoals op het bevestigd order vermeld, tenzij VELEKTRO zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (wisseltarieven, grondstoffen, lonen, energie, taksen, invoerrechten, …). De prijs is steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van VELEKTRO. Alle bedragen zijn uitgedrukt in Euro en moeten in deze munt aan VELEKTRO betaald worden.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een verwijlintrest gevorderd van 10%. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 75,00€ ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding of het recht om grotere schade te bewijzen. Betalingen na vervaldag gedaan worden eerst aangerekend op de verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de vervallen intresten en pas nadien op de verschuldigde bedragen. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

In geval van niet tijdige betaling is VELEKTRO bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.


3.
De geleverde goederen blijven eigendom van VELEKTRO tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de klant de eigendom ervan niet aan derden overdragen, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot de aanwending van de normale bestemming der goederen.
De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant en dit risico gaat over op de klant van zodra de goederen ter plaatse worden geleverd of in ontvangst worden genomen. Het is de klant die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

Bij niet-tijdige betaling is VELEKTRO gerechtigd de goederen terug te nemen, waartoe VELEKTRO onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst gemachtigd is.
De door VELEKTRO opgegeven levertijden maken het voorwerp uit van een inspanningsverbintenis doch geen resultaatsverbintenis., zij zijn illustratief doch niet bindend.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


4.
Het is mogelijk dat VELEKTRO op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. VELEKTRO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

VELEKTRO is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.


5.
Indien u als consument buiten de verkoopruimte van VELEKTRO een product heeft gekocht, beschikt u over een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Tijdens de bedenktijd verwacht VELEKTRO dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking die u mogelijks reeds in ontvangst heeft genomen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

VELEKTRO betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Er zijn evenwel uitzonderingen op de gestelde bepalingen. Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen recht op het verzakingsrecht.

VELEKTRO volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen. VELEKTRO zal nooit meer garantie verlenen aan de koper dan door de producent wordt verleend.


6.
De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uren na de levering waarbij onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken in elk geval beperkt is tot vervanging van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoeding.
Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na kennisname te worden meegedeeld per aangetekend schrijven. In ieder geval kunnen verborgen gebreken slechts tot 1 jaar na de levering van de goederen aangetekend worden meegedeeld aan VELEKTRO.
In geval van niet zichtbare gebreken of bewijsbare materiaal- of constructiefouten bestaat de tussenkomstplicht van VELEKTRO er uitsluitend in dat hij de keuze heeft tussen (a) het ongedaan maken van de fout/gebrek in het goed, (b) het kosteloos verwijderen en omwisselen van het goed (of onderdelen ervan), of (c) het terugnemen van het verkochte goed en de creditering van de aangerekende koopprijs. De klant heeft in geen geval recht op directe of indirecte schadevergoeding. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop VELEKTRO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VELEKTRO niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

VELEKTRO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VELEKTRO haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VELEKTRO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VELEKTRO niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


7.
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VELEKTRO of rechthoudende derden.

Voor alle betwistingen en/of mogelijke geschillen voortvloeiende of van toepassing op deze overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op alle overeenkomsten dewelke met VELEKTRO worden afgesloten, als tevens de interpretatie van de overeenkomsten. Alle kosten in verband met de gerechtelijke invordering van betalingen, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Klant worden verhaald.

Vertalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op de zetel van de vennootschap opgevraagd worden. In geval van interpretatieproblemen is enkel de Nederlandstalige versie te weerhouden als rechtsgeldig.
Übersetzungen des allgemeinen Verkaufsvoraussetzungen können konsultiert werden auf dem Sitz der Gesellschaft. Wenn es Interpretationsprobleme gibt, ist nur die niederländische Version rechtsgültig.
Il est possible d’obtenir une traduction des conditions de vente au siège social de la société. En cas d’interprétation, seul la version néerlandaise fait foi.
It is possible to obtain on the registered office of the company a translation of the Sales conditions. In case of interpretation only the Dutch version is legally valid.