fbpx
  • Dé e-bike specialist
  • De beste prijzen
  • Ruim assortiment
  • Tot 5 jaar garantie
  • Fietsen voor ieders budget

ALGEMENE VOORWAARDEN VELEKTRO BV

 

1. JURIDISCHE VERHOUDING

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en koop-verkoop, zowel via de website velektrofietsen.be als in de toonzaal, aangeboden en beheerd door VELEKTRO BV, KBO-nr. 0670.784.890, en met zetel te 3900 Pelt, Kaemerveldstraat 15.

1.2. Enkel deze algemene voorwaarden en de bestelbon/offerte beheersen de contractuele relatie tussen VELEKTRO en de Koper (hierna ‘Contract’)

 

2. CONTRACT

2.1. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in en hierdoor bevestigt de Koper onherroepelijk en zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

2.2. Het Contract komt tot stand na bevestiging van de bestelling door VELEKTRO.

2.3. VELEKTRO behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

2.4. Ingeval van annulatie van het Contract vóór de voorziene leveringsdatum, dan is de annulerende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van het Contract met een minimum van 500,00 EURO wanneer dit gebeurt meer dan twee (2) weken voor de voorziene leveringsdatum en ten belope van 100% wanneer dit later gebeurt.

 

3. LEVERING

3.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor velektrofietsen.be de levering voorziet. VELEKTRO streeft een zo snel mogelijke levering na. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

3.2. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.  Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

 

4. HERROEPINGSRECHT (enkel ingeval van verkoop op afstand)

4.1. U als Koper heeft het recht om ingeval van een verkoop op afstand van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Het wettelijk modelformulier treft u hierna aan.

4.2. De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht het product binnen de veertien (14) kalenderdagen in originele staat, ongebruikt*, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan VELEKTRO te bezorgen. 

4.3. VELEKTRO verbindt zich ertoe binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald.

4.4. *Ingeval van een fiets volstaat minder dan één (1) kilometer om de aard, de kenmerken en de werking te kunnen vaststellen.  Dit betekent dat wanneer er meer dan één (1) kilometer is gereden, het herroepingsrecht vervalt en de fiets als gebruikt wordt beschouwd.

4.5. Bij niet-correcte terugzending of ingeval het product een fiets betreft waarop meer dan één (1) kilometer is gereden zal VELEKTRO niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de veertien (14) dagen ophalen bij VELEKTRO of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.

 

5. EIGENDOM-RISICO

5.1. VELEKTRO blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan.  Het risico met betrekking tot de producten gaat daarentegen over op het ogenblik van de verkoop. 

5.2. Elk eventueel vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de Koper. 

5.3. VELEKTRO heeft voor de producten die het onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt en deze producten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van VELEKTRO voor alle vorderingen op de Koper.

 

6. GEEN INRUILING

6.1. Gekochte producten wordt niet ingeruild of teruggenomen en mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van VELEKTRO worden teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht, zoals voorzien in artikel 4.

 

7. PRIJS EN BETALING

7.1. De prijzen bij de producten zijn inclusief BTW, maar exclusief andere kosten, zoals transport.  Zulke kosten worden afzonderlijk bij de bestelling vermeld, en weergegeven bij de totaalprijs vóór bestelling.

7.2. Het contract is gesloten aan de op de opgegeven totaalprijs en de voorziene betalingswijze.

7.3. Facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.

 

8. FACTUURVOORWAARDEN

8.1. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd.

8.2. De Koper dient de facturen van VELEKTRO, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

9. OVERMACHT

9.1. Ingeval van overmacht, die VELEKTRO (verdere) nakoming verhindert, worden de leverings- en andere verplichtingen van VELEKTRO opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 8 (opeenvolgende) weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder een verplichting tot schadevergoeding.

 

10. KLACHTEN, KLACHTTERMIJN EN WETTELIJKE GARANTIE

10.1. VELEKTRO garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de aan de Koper verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. 

10.2. VELEKTRO is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

10.3. Indien het gebrek zich voordoet na zes (6) maanden na levering, dient de Koper te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering.

10.4. De Koper stelt VELEKTRO, op straffe van verval, in staat om een deugdelijk onderzoek uit te voeren, hetgeen betekent dat het product wordt binnengebracht (behoudens ingeval van beschadiging) in een normale staat.

10.5. Indien na onderzoek is gebleken dat het product gebrekkig is, verkiest de Koper in de eerste plaats een herstelling en zal VELEKTRO tijdens de garantieperiode, op zijn kosten, alle gebreken herstellen dan wel doen herstellen. 

10.6. Voor het berekenen van de garantietermijn is het belangrijk om de aankoop- of leveringsdatum te bewijzen.  De Koper bewaart daarom best de originele factuur of kopie ervan.

10.7. De Koper dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan VELEKTRO mee te delen, op straffe van verval van het recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

10.8. De rechtsvordering verjaart sowieso één jaar vanaf de dag waarop de Koper het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van de garantietermijn mag verstrijken.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, bedraagt de schadevergoeding waartoe VELEKTRO aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal vijftig (50) % van de factuurwaarde van het betreffende product, tenzij ingeval van bedrog, intentionele fout of grove schuld. In geval de Koper aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient de Koper de gebreken en schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. 

11.2. VELEKTRO zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor defecten of schade veroorzaakt door normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

 

12. SLOTVOORWAARDEN

12.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het contract, zijn enkel de (Belgische) rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, of de rechtbanken van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil loopt, is ontstaan of waar zij wordt, is of moet uitgevoerd worden, of de rechtbanken van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder, bevoegd (artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.).

 

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u het Contract kan en wilt herroepen.

Aan VELEKTRO BV, KBO-nr. 0670.784.890, en met zetel te 3900 Pelt, Kaemerveldstraat 15.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.